Pricing Plans

Lựa chọn các gói dịch vụ SEO phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Tham khảo những gói SEO giá rẻ tiết kiệm chi phí dưới đây hoặc đề xuất gói dịch vụ SEO khách phù hợp hơn cho từng nhu cầu

Key Features BRONZE SILVER GOLD Most Popular PLATINUM
Key Words Optimized 10 Keywords 20 Keywords 40 Keywords 80 Keywords
Top 10 Ranking Guarantee 3 5 10 20
Weekly Reporting Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Support Email, Chat & Phone Email, Chat & Phone Email, Chat & Phone Email, Chat & Phone
Customized Presentation Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
On-Page Optimization        
Web site Analysis Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Competitor Analysis Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Keyword Research Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Structure Optimization Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Content Optimization 10 Pages 20 Pages 40 Pages 80 Pages
Google analytics installation Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Google webmaster tools account Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Off-Page Optimization        
Web 2.0 link creation 10 15 25 40
Article writing 2 4 6 10
Youtube Video Creation 1 2 5 10
Youtube Video Promotion Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Links from social media Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Free Blog Creation 3 5 10 20
Profile Page Creation 5 10 20 30
  $199/MonthSubscribe $349/MonthSubscribe $599/MonthSubscribe $999/MonthSubscribe
AFFORDABLE PRICING PLANS

Gói dành cho doanh nghiệp

Pro

For your website

SEO-Pricing-Image-001

$349/mo

Pro Includes

Some great features:

 • 20 Key Words Optimized
 • 5 Top 10 Ranking Guarantee
 • Weekly Reporting
 • Keyword Research and Analysis
 • Web site Structure Optimization
 • Content Optimization – Implementation of H1-H4 & Bold tags to Content
 • 15 Web 2.0 link creation
 • 5 Free Blog Creation
 • 10 Profile Page Creation

Premium

Preferred by professionals

SEO-Pricing-Image-002

$599/mo

Premium Includes

Some great features:

 • 20 Key Words Optimized
 • 5 Top 10 Ranking Guarantee
 • Weekly Reporting
 • Keyword Research and Analysis
 • Web site Structure Optimization
 • Content Optimization – Implementation of H1-H4 & Bold tags to Content
 • 15 Web 2.0 link creation
 • 5 Free Blog Creation
 • 10 Profile Page Creation

Enterprise

Used by teams

SEO-Pricing-Image-003

$999/mo

Enterprise Includes

Some great features:

 • 20 Key Words Optimized
 • 5 Top 10 Ranking Guarantee
 • Weekly Reporting
 • Keyword Research and Analysis
 • Web site Structure Optimization
 • Content Optimization – Implementation of H1-H4 & Bold tags to Content
 • 15 Web 2.0 link creation
 • 5 Free Blog Creation
 • 10 Profile Page Creation